Äga pool
Äga spabad
Inspiration
Köpa pool
Köpa pooltak
Fördelar med pooltak
Tillval till Diamant pooltak
Välj dörr till pooltaket
Lär dig om pooltakets olika delar
Så väljer du storlek på pooltak
”Att välja tak till poolen var en självklarhet”
Välja pooltak
Vanliga frågor om pool

Så väljer du storlek på pooltak

Det första du måste tänka igenom när du väljer pooltak är storleken. Utgå från storleken på din pool och gå igenom våra rekommendationer gällande längd och bredd. Kortfattat brukar man säga att taket ska vara minst 25 cm bredare än poolen och minst 50 cm längre. Till en pool som är 4×8 meter bör taket alltså vara minst 4,25 x 8,5 meter stort. Baserat på var ytvattenrenaren är placerad och om du har poolsarg eller stege finns det ytterligare ett par saker att tänka på. Kom ihåg att storleken som anges är alltid det invändiga måttet.

Bredd på pooltak

Våra pooltak finns i fasta bredder med intervall om 25 cm. Utgå från storleken på din pool. Lägg gärna till några centimeter för att pooltakets skenor inte ska hamna precis på poolkanten. Har du till exempel en pool som är 4 meter bred bör du välja ett pooltak som är minst 4,25 m brett. Har du poolsarg måste du även ta hänsyn till denna när du räknar ut bredden. Se mer under rubriken Poolsarg.

Längd på pooltak

Våra pooltak finns i intervall med valbara längder. För ett pooltak som är 8,01 – 10,0 m på längden kan du välja att få det mellan 8,01 och 10 meter långt. Längden du önskar ska anges med fritext i ordern. Utgå från poolens storlek. På längden bör du lägga till minst 25 cm på vardera sida. Har du en pool som är 8 meter lång bör du välja ett pooltak som är cirka 8,5 meter långt.

Om du vill kunna skjuta av hela pooltaket från poolen måste du förlänga antingen skenorna eller hela taket med minst en sektions längd, det vill säga cirka 2 meter. För att räkna ut sektionernas exakta längd, använd formeln ”takets längd/antalet sektioner” (ex. 850 cm/4 sektioner = 212,5 centimeter).

Vill du kunna skjuta av hela pooltaket och gå fritt runt poolen utan att det blir trångt bör du ha cirka 1 meter mellan poolens kortsida och taket. Du bör då förlänga antingen skenorna eller hela pooltaket cirka 3 meter (1 meter plus en sektionslängd).

Pooltak Prestige klaff
Om möjligt är det bäst att anpassa takets storlek så att ytvattenrenaren hamnar utanför taket. På bilden: pooltak Prestige med vädringsklaff.

Ytvattenrenarens placering påverkar pooltaket

Ta hänsyn till ytvattenrenarens placering när du väljer längd på ditt pooltak. Öppningsluckan på vår standardytvattenrenare sitter cirka 16 cm från poolkanten och är cirka 24,5 cm lång. Absolut bäst ur rengöringssynpunkt är att placera pooltaket på ett sådant sätt att ytvattenrenaren hamnar utanför pooltaket. På så sätt slipper du skjuta av taket för att kunna tömma silkorgen. Då du varje dag bör kontrollera att det inte ligger för mycket stora partiklar i silkorgen är det smidigt att slippa skjuta undan pooltaket varje gång du ska göra detta.

Om du väljer att ha ytvattenrenaren innanför pooltaket är det bästa alternativet att placera taket så att du skjuter det från ytvattenrenaren. På så sätt slipper du skjuta av hela taket för att kunna göra rent silkorgen.
Vissa pooltillverkare placerar ytvattenrenaren på långsidan av poolen. Om du har en pool med ytvattenrenaren på långsidan måste du ta till extra centimeter då du räknar ut pooltakets bredd eftersom skenorna som pooltaket löper på är så breda att de i normala fall inte får plats mellan poolkanten och ytvattenrenarens öppningslucka. För att räkna ut hur mycket bredare du behöver göra pooltaket mäter du från poolkanten och ut till där ytvatten-
renarens lucka slutar. Lägg sedan på ytterligare minst 5 cm. Vill du att pooltaket ska vara centrerat på bredden över poolen måste du då också lägga till lika mycket på andra sidan.

Om du har en pool med en upphöjd poolsarg som är 45 mm hög måste du placera taket minst 45 mm ut från sargkanten.

Poolsarg påverkar pooltakets storlek

Om du har en poolsarg ska skenorna placeras utanför denna. Om poolsargen är högre än marknivån ska skenorna dessutom placeras lika långt från sargen som sargen är hög. Är sargen 45 mm hög ska skenorna placeras minst 45 mm ut från sargens ytterkant. Detta för att pooltaket annars kommer att ta i sargen. Du behöver även se till att du väljer en lucka eller flärp på takets kortsida (som ska skjutas över poolen) som är tillräckligt hög för att gå över sargen. Om du har/ska bygga sarg runt din pool ska du ange höjden på sargen som fritext i din order. På så sätt kan vi säkerställa att du valt rätt alternativ för din pool.

 

Pooltak Linie Diamant Miami Pool pool tak
På bilden syns tydligt att taket blir högre för varje sektion. På bilden: pooltak Linie i klarglas med fyra sektioner.

Höjd på pooltak

I pooltakens specifikation är dess höjd skriven inom en viss intervall, exempelvis 45 – 150 cm. Detta mått innebär att takets högsta sektion kan göras som lägst 45 cm och som högst 150 cm. Inom detta intervall kan du alltså själva välja hur högt tak du vill ha. Önskad höjd ska anges med fritext i ordern.

Varje sektion bygger ett antal centimeter. Det innebär att ju fler sektioner du har (ju längre pooltak) desto högre blir taket. För pooltaken Linie, Symphonie och Praktik bygger varje sektion 7 cm. För pooltaket Prestige bygger varje sektion 9 cm. Detta innebär att om du till exempel väljer pooltaket Linie med fyra sektioner kommer sista sektionen att vara 21 cm högre än första sektionen (3×7 cm).

Beroende på vilken takmodell du väljer påverkar takets bredd och antalet sektioner i förhållande till rundningen på taket hur hög minimihöjden blir. Till exempel gäller för Praktik, som har en rund profil, att ett tak som är 4,25 meter brett och har fyra sektioner som minst blir 150 cm högt på sista sektionen. Det finns ingen enkel ekvation för att räkna ut förhållandet mellan bredd, antal sektioner, rundning och höjd. Därför är det bäst att du kontaktar din närmaste återförsäljare om du vill ha hjälp att räkna ut den exakta höjden på ditt pooltak.

Höjden kan påverka om bygglov krävs

Tänk på att du kan behöva bygglov för ett pooltak. Ofta är det höjden på taket som styr om du behöver bygglov eller ej, men det är olika regler i olika kommuner. Var noga med att kontrollera vad som gäller i just din kommun innan du beställer. Är du osäker kan din lokala återförsäljare hjälpa dig.

Om du har en poolstege påverkar det både storleken och höjden på det pooltak du kan välja.

Stege och pooltak

Om du har utrustat din pool med en stege måste du välja ett pooltak som är så högt att det går över stegen. Tänk även på att göra taket tillräckligt brett eller långt för att fästet för stegen får plats. Vår fällbara poolstege är 67 cm hög från pooldäcket och bygger 51 cm från poolkanten. Praktik och Symphonie är i sitt grundutförande tillräckligt höga för att passa till en pool med vår poolstege. Linie och Prestige kan göras tillräckligt höga för att passa till en pool med stege. Du måste då välja att takens höjd ska börja på minst 77 cm. Har du en stege med ett annat mått? Utgå från höjden och lägg på minst 10 cm när du väljer takhöjd.

Stegens placering kan påverka vilket pooltak du kan ha eller hur stort det måste göras. Har du stegen mitt på poolens kortsida fungerar samtliga tak förutsatt att de görs i rätt längd och höjd enligt informationen ovan. Är stegen placerad på långsidan av poolen eller långt ut mot kanten på kortsidan krävs mer planering gällande pooltakets utformning:

  • Pooltaket Prestige har helt raka långsidor vilket innebär att du kan placera din stege var du vill i poolen så länge du väljer att pooltaket ska vara minst 77 cm högt och tillräckligt brett eller långt för att fästet för stegen ska få plats.
  • Modellerna Linie, Symphonie och Praktik är alla lutade eller rundade på långsidorna. Det innebär att taket blir lägre ju längre ut på sidorna du kommer. Det betyder att du måste göra pooltaket mycket bredare än poolen för att taket inte ska ta i stegen. Det finns ingen enkel ekvation för detta, varför vi i huvudsak rekommenderar att du flyttar stegen till mitt på poolens kortsida om du vill ha någon av dessa tre takmodeller.